Edrych ymlaen at y diwydiant papur rhychog byd-eang yn 2021

Fel y gwyddom i gyd, yn 2020, mae'r economi fyd-eang yn sydyn yn wynebu heriau annisgwyl. Mae'r heriau hyn wedi effeithio ar gyflogaeth fyd-eang a'r galw am gynnyrch, ac wedi dod â heriau i gadwyni cyflenwi llawer o ddiwydiannau.

Er mwyn rheoli lledaeniad yr epidemig yn well, mae llawer o gwmnïau felly wedi cau, ac mae llawer o wledydd, rhanbarthau neu ddinasoedd ledled y byd dan glo. Mae pandemig COVID-19 wedi achosi aflonyddwch yn y cyflenwad a'r galw yn ein byd sy'n rhyng-gysylltiedig yn fyd-eang. Yn ogystal, mae'r corwynt hanesyddol yng Nghefnfor yr Iwerydd wedi achosi ymyrraeth busnes a chaledi byw yn yr Unol Daleithiau, Canolbarth America, a'r Caribî.

Dros y cyfnod diwethaf, rydym wedi gweld bod defnyddwyr ledled y byd yn fwyfwy parod i newid y ffordd y maent yn prynu nwyddau, sydd wedi arwain at dwf cryf mewn llwythi e-fasnach a busnesau gwasanaeth eraill o ddrws i ddrws. Mae'r diwydiant nwyddau defnyddwyr yn addasu i'r newid hwn, sydd wedi dod â heriau a chyfleoedd i'n diwydiant (er enghraifft, y cynnydd parhaus mewn pecynnu rhychog a ddefnyddir ar gyfer cludo e-fasnach). Wrth i ni barhau i greu gwerth i gwsmeriaid trwy gynhyrchion pecynnu cynaliadwy, mae angen i ni dderbyn y newidiadau hyn a gwneud addasiadau amserol i ddiwallu anghenion sy'n newid.

Mae gennym reswm i fod yn optimistaidd tua 2021, oherwydd mae lefelau adferiad sawl economi fawr ar wahanol lefelau, a disgwylir y bydd brechlynnau mwy effeithiol ar y farchnad yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf, er mwyn rheoli'r epidemig yn well.

O'r chwarter cyntaf i drydydd chwarter 2020, parhaodd cynhyrchiant bwrdd cynwysyddion byd-eang i dyfu, gyda chynnydd o 4.5% yn y chwarter cyntaf, cynnydd o 1.3% yn yr ail chwarter, a chynnydd o 2.3% yn y trydydd chwarter. . Mae'r ffigurau hyn yn cadarnhau'r tueddiadau cadarnhaol a ddangoswyd yn y mwyafrif o wledydd a rhanbarthau yn hanner cyntaf 2020. Roedd y cynnydd yn y trydydd chwarter yn bennaf oherwydd cynhyrchu papur wedi'i ailgylchu, tra collodd cynhyrchu ffibr crai fomentwm yn ystod misoedd yr haf, gyda dirywiad cyffredinol o 1.2%.

Trwy'r holl heriau hyn, rydym wedi gweld y diwydiant cyfan yn gweithio'n galed ac yn darparu cynhyrchion cardbord i gadw cadwyni cyflenwi pwysig ar agor i ddosbarthu bwyd, meddyginiaethau a chyflenwadau pwysig eraill.


Amser post: Mehefin-16-2021